Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Další informace

Pokračovat
 
vstupenky_zoo_praha_2015

Podrobná pravidla Soutěže o vstupenky do ZOO Praha

I v roce 2015 můžete s E.ON Rodinným fotbálkem vyhrát zajímavé ceny! Nyní přinášíme kreativní soutěž, ve které rozdáme 20 rodinných vstupenek do pražské ZOO. „Rodinná vstupenka je pro dva dospělé a dvě děti,“ upřesnil Marek Pagač z marketingového oddělení energetické skupiny E.ON. Princip soutěže je jednoduchý – na vybrané téma nakreslí dítě (do 12 let) obrázek a pošle ho komisi na posouzení. Ta pak vybere výherce.

Podrobná pravidla soutěže

1. Vyhlašovatelem soutěže „Soutěž o vstupenky do ZOO Praha“ (dále jen „Soutěž“) je společnost E.ON Česká republika, s.r.o., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ 25733591, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 15066.

2. Soutěže se může za níže uvedených podmínek zúčastnit každá fyzická osoba, která nepřesáhla věk 12 let (dále jen „Soutěžící“). Soutěžící se může Soutěže zúčastnit pouze jednou. Ze Soutěže budou vyloučeni ti Soutěžící, kteří poruší tato pravidla, uvedou nesprávné, neúplné nebo zavádějící kontaktní údaje, nebo u kterých bude podezření z podvodného, spekulativního, účelového nebo nekalého jednání v Soutěži. Ze Soutěže jsou dále vyloučeny osoby, které jsou v pracovním či obdobném poměru k vyhlašovateli Soutěže a zároveň jsou organizačně zařazeni do oddělení Marketing společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. anebo jsou k takovým osobám ve vztahu osob blízkých.

3. Systém Soutěže: v pondělí 12. ledna 2015 budou na webu www.eonrodinnyfotbalek.cz zveřejněna témata. Soutěžící si jedno vybere a nakreslí na toto téma dle své fantazie, představivosti a kreativity obrázek (velikost A4).

Hotovou kresbu pošle zákonný zástupce buď poštovní službou nebo prostřednictvím formuláře. Pokud zvolíte poštovní službu, tak obrázky posílejte na adresu:
Michal Heřman
Marketing
E.ON Česká republika, s.r.o.
F.A. Gerstnera 2151/6
370 49 České Budějovice

Formulář pro posílání naskenovaných kreseb naleznete zde.

Zákonný zástupce musí s kresbou poslat také dokument, který bude obsahovat korespondenční adresu, telefonický a e-mailový kontakt, jméno a příjmení Soutěžícího, věk Soutěžícího a vybrané téma.

4. Výhercem se stává ten Soutěžící, jehož kresba bude odbornou porotou posouzena jako výherní. Porota bude brát v potaz věk Soutěžícího. Jedna osoba se může stát výhercem jen jednou a na jednu adresu může být výherci zaslána cena jen jednou.

5. Výhrou v Soutěži jsou rodinné vstupenky do ZOO Praha (vstupenka je pro dva dospělé a dvě děti). Celkem bude při splnění všech podmínek a pravidel odměněno 20 výherců. (dále jen „Cena“)

6. Soutěž probíhá od 12. ledna do 30. ledna 2015. Soutěžní kresby musí přijít na výše uvedenou adresu nejpozději v úterý 2. února 2015. Výherci budou vyhlášeni nejpozději v pátek 6. února 2015 na webových stránkách www.eonrodinnyfotbalek.cz. Výherce bude o své výhře vyrozuměn také prostřednictvím e-mailu, který vyhlašovatel Soutěže odešle výherci na jím uvedenou kontaktní e-mailovou adresu. Výherce bude tímto způsobem informován pouze jednou a vyhlašovatel Soutěže neodpovídá za nedoručení oznámení o výhře v případě změny, přeplnění či zrušení e-mailové adresy výherce. 

7. Cena bude výherci poslána na korespondenční adresu, kterou zákonný zástupce uvedl při zaslání soutěžní kresby. Pokud si výherce Cenu nevyzvedne, propadá vyhlašovateli Soutěže.

8. Soutěžící se Soutěže zúčastní prostřednictvím webových stránek www.eonrodinnyfotbalek.cz, kde nalezne soutěžní téma a prostřednictvím poštovních služeb, přes které bude posílat výsledné kresby.

9. E.ON Česká republika, s.r.o. jako vyhlašovatel této Soutěže si vyhrazuje právo pravidla Soutěže změnit, upravit nebo doplnit, včetně možnosti Soutěž kdykoli přerušit či zcela odvolat. Vyhlašovatel Soutěže si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této Soutěže.

10. Účastí v Soutěži Soutěžící udělují souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, adresa (bude-li Soutěžícím uvedena) a e-mailová adresa v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů). Souhlas se uděluje vyhlašovateli Soutěže pro účely této Soutěže. Souhlas se uděluje na období existence projektu E.ON Rodinný fotbálek. 

Současně berou soutěžící a hráči na vědomí následující skutečnosti: 
Osobní údaje bude prostřednictvím svých zaměstnanců zpracovávat přímo správce: 
společnost E.ON Česká republika, s.r.o. se sídlem České Budějovice, F.A.Gerstnera 2151/6, PSČ 370 49, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 15066, IČ 257 33 591, a dále zpracovatelé pověření správcem, zejména pak osoby, které jsou součástí stejného koncernu jako vyhlašovatel Soutěže.

Zpracování osobních údajů bude probíhat automatizovaně, a to formou shromažďování a ukládání údajů do interní databáze, která bude přístupná pouze zpracovatelům a správci. Tato databáze bude využita pro účely realizaci této Soutěže podle těchto pravidel. 

V uvedeném případě se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Jako subjekt údajů má Soutěžící na základě zákona o ochraně osobních údajů právo přístupu ke svým osobním údajům zpracovávaným správcem (tedy ve smyslu § 12 zákona právo na poskytnutí informace o účelu zpracování, rozsahu zpracovávaných osobních údajů a jejich zdroji, povaze zpracování a příjemci či příjemcích osobních údajů) a právo na jejich opravu. Dále má v případě, že zpracování jeho osobních údajů je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, právo požadovat od správce nebo zpracovatele vysvětlení a odstranění takto vzniklého stavu. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Pokud Soutěžícímu správce nebo zpracovatel nevyhověl, má Soutěžící právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. 

11. Nárok na výhru nelze vymáhat soudní cestou. Cenu nelze vyplatit v hotovosti nebo ji vyměnit za jiné plnění, na základě požadavku Soutěžícího. Vyhlašovatel Soutěže si vyhrazuje právo nahradit Cenu náhradním plněním v hodnotě původní Ceny uvedené v čl. 5 těchto pravidel. Vyhlašovatel Soutěže neodpovídá výherci za jakékoliv vady Ceny získané v Soutěži.

12. Účast v Soutěži je dobrovolná a Soutěžící svou účastí vyjadřuje souhlas s těmito úplnými pravidly a také uděluje výše uvedený souhlas se zpracováním osobních údajů.

13. Tato pravidla a další informace týkající se Soutěže budou v době Soutěže zveřejněny na stránkách www.eonrodinnyfotbalek.cz.

14. Za Soutěžícího zodpovídá zákonný zástupce, který při odeslání soutěžní kresby uděluje souhlas se zněním těchto pravidel a se zpracováním osobních údajů Soutěžícího.

V Českých Budějovicích dne 8. ledna 2014

 
 
E.ON Junior Cup
Rodinný fotbálek na Facebooku