Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Další informace

Pokračovat
 

Pravidla soutěže na Jihočeské televizi

I. Organizátor

Vyhlašovatelem „Soutěže s finále E.ON Junior Cup“ (dále jen soutěž) jsou společně:
společnost JTV a. s. se sídlem Neplachova 2297/1, 370 04 České Budějovice, IČ: 251 56 527, zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, odd. B vložka č. 786,
(dále jen "Organizátor")

a

společnost E.ON Česká republika, s.r.o., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ 25733591, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 15066 (dále jen Poskytovatel)

Organizátor je zároveň zpracovatelem osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

II. Pojmy

Výhry v rámci soutěže věnované Poskytovatelem:

1. cena: Let balonem od společnosti E.ON
2. cena: Zapůjčení elektromobilu SMART ED na víkend od společnosti E.ON
3. cena: Sportovní set PUMA od společnosti E.ON

Doba trvání soutěže: 29. 8. 2014  - 8. 9. 2014

Soutěžní otázka: V období konání soutěže bude Organizátor uveřejňovat jednotlivá hesla ve vysílání Jihočeské televize (každý den jedno heslo, celkem 7 hesel). Další dvě hesla se účastníci soutěže dozvědí na akci Velké finále E.ON Junior Cup konané Poskytovatelem ve dnech 6. a 7. 9. 2014 v Třeboni. Úkolem účastníků soutěže je zaslat tyto hesla na emailovou adresu soutez@jihoceskatelevize.cz.

Odpověď: e-mailová zpráva s uvedením hesla (hesel) uvedených ve vysílání Jihočeské televize, jménem a příjmením a platným telefonním kontaktem.

Odpověď vzniká: Zasláním e-mailové zprávy na adresu soutez@jihoceskatelevize.cz. Veškeré zprávy musí obsahovat jméno a příjmení výherce a telefonní kontakt.

III. Způsob a podmínky účasti v soutěži

Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba, která odešle dle pravidel soutěže v průběhu doby trvání soutěže odpověď v minimálním tvaru a tyto informace budou doručeny na email soutez@jihoceskatelevize.cz.

Organizátor nenese odpovědnost v případě vyšší moci nebo v případě, že některý z poskytovatelů internetového propojení z jakéhokoli důvodu, zejména z důvodu přetížení své sítě, uzavře přístup pro přijímání hlasů před koncem doby trvání hlasování dle těchto pravidel, a proto pro účastníky využívající jeho služeb skončí možnost účasti v hlasování tímto okamžikem.  Každý účastník se může účastnit soutěže pouze jednou.

Soutěže se nemohou účastnit osoby, které jsou v pracovním či obdobném poměru k Organizátorovi, jakož i k dalším společnostem zapojeným do Soutěže, anebo jsou k takovým osobám ve vztahu osob blízkých.

Účastníci se soutěže účastní s vědomím, že nemohou požadovat výhry v celkovém rozsahu ani v jednotlivých případech ve vyšší hodnotě nebo ve větším množství, než jaké určí organizátor, ani nejsou oprávněni požadovat na místo výher peněžité plnění.

Výhry nelze vymáhat soudní cestou.

IV. Způsob určení výherce

Způsob výběru výherce:
1. Výherci jsou vybíráni ze všech správných odpovědí doručených do 8. 9. 2014 do 18 hodin.

2. Výhercem se stává ten účastník, který pošle jako první největší počet hesel. (maximální počet je devět hesel).

3. V případě, že více účastníků pošle největší počet hesel, vyhrává ten účastník soutěže, který poslední ze zaslaných hesel odešle jako první (respektive email s jeho odpovědí dorazí do emailové schránky Organizátora jako první).

4. Výherce soutěže bude o skutečnosti, že vyhrál, informován prostřednictvím telefonního hovoru na číslo, které bylo uvedeno v zaslaném e-mailu. Tímto telefonátem bude výherce současně vyzván k příslušné reakci vedoucí k vyzvednutí výhry. Pokud na telefonní hovor výherce nezareaguje do 1 hodiny od zavolání, propadá výhra organizátorovi soutěže a může být poskytnuta dalšímu vybranému výherci se správnou odpovědí.

5. V případě negativní reakce ze strany výherce uvedeného v bodě IV. bude kontaktována osoba, jež zaslala e-mail dle výše uvedených kritérií jako další v pořadí. Daná osoba bude opět kontaktována způsobem uvedeným v bodě IV., pokud opět nedojde k reakci, tentokrát již jen do 30 minut od zavolání, opět výhra propadne organizátorovi soutěže a bude poskytnuta dalšímu soutěžícímu se správnou odpovědí v pořadí. Tímto způsobem se bude pokračovat až do 18:00 hod. následujícího dne po skončení soutěže. Pokud se do té doby nepodaří kontaktovat žádného z výherců, propadá výhra organizátorovi, a to bez možnosti odvolání.

Pokud bude počet doručených e-mailových zpráv nižší než 1, propadají neuplatněné výhry ve prospěch organizátora.

V. Zpracování informací
Odesláním e-mailové zprávy do soutěže dle těchto pravidel každý účastník schvaluje tato pravidla a instrukce, které jsou uvedeny na všech herních dokumentech, a přistupuje k nim. Odesláním e-mailové zprávy do soutěže vyslovuje každý účastník svůj souhlas s použitím jeho registračních údajů pro účely Soutěže a marketingové účely organizátora, a to na dobu jednoho roku od začátku konání Soutěže. Účastí v Soutěži každý účastník potvrzuje, že je seznámen se všemi právy, která vyplývají ze zákona tj. zejména s tím, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a že má právo k přístupu k těmto údajům, jakož i se všemi dalšími právy vyplývajícími z ustanovení §11 a §21 zákona.

Účastník dává odesláním e-mailové zprávy do soutěže souhlas se zpracováním osobních údajů spolu s číslem mobilního telefonu, kterým identifikoval hlas pro hlasování, též za účelem prověření jeho platné účasti  v Soutěži a předání Výhry. Výherce má právo svůj souhlas odvolat, a to formou dopisu zaslaného na adresu sídla Organizátora. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení Organizátorovi a má za následek ztrátu nároku na výhru, stane-li se tak před jejím převzetím.

VI. Všeobecné podmínky
Vstupem do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat její pravidla. Organizátor si vyhrazuje právo změnit podmínky či pravidla soutěže, ceny v soutěži, případně akci zastavit, přerušit či odložit. Tato oficiální pravidla jsou k dispozici v sídle organizátora.
              
Organizátor si vyhrazuje právo zkrátit, přerušit nebo zrušit soutěž či změnit tato oficiální pravidla, s výjimkou změn, které by mohly mít vliv na rovné postavení účastníků soutěže.

Organizátor si vyhrazuje právo posoudit jednotlivé sporné situace nastalé v  průběhu soutěže. Oficiální pravidla a jejich změny budou uveřejněny na internetu na adrese www.jihoceskatelevize.cz.

V Českých Budějovicích dne 29. srpna 2014

JTV a. s.

 
 
E.ON Junior Cup
Rodinný fotbálek na Facebooku