Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Další informace

Pokračovat
 

Soutěž pravidla

Podrobná pravidla soutěže

1.       Vyhlašovatelem soutěže Vyhrajte kopačky Puma (dále jen „Soutěž“) je společnost E.ON Česká republika, s.r.o., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ 25733591, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 15066.

2.       Soutěže se může za níže uvedených podmínek zúčastnit každá fyzická osoba (dále jen „Soutěžící“). Soutěžící se může Soutěže zúčastnit pouze jednou. Ze Soutěže budou vyloučeni ti Soutěžící, kteří poruší tato pravidla, uvedou nesprávné, neúplné nebo zavádějící kontaktní údaje, nebo u kterých bude podezření z podvodného, spekulativního, účelového nebo nekalého jednání v Soutěži. Ze Soutěže jsou dále vyloučeny osoby, které jsou v pracovním či obdobném poměru k vyhlašovateli Soutěže a zároveň jsou organizačně zařazeni do oddělení Marketing společnosti E.ON Česká republika, s.r.o.  anebo jsou k takovým osobám ve vztahu osob blízkých.

      3.       Výhrou v Soutěži kopačky PUMA evoPOWER 1.2 (dále jen „Cena“)

4.       Soutěž probíhá od prvního regionálního kola E.ON Junior Cupu, které se koná 19. dubna  2014 v Chrudimi, do 29. června 2014. Výherce bude vyhlášen 30. června 2014 na webových stránkách www.eonrodinnyfotbalek.cz. Výherce bude o své výhře vyrozuměn také prostřednictvím e-mailu, který vyhlašovatel Soutěže odešle výherci na jím uvedenou kontaktní e-mailovou adresu nejpozději do 1. července 2014. Výherce bude tímto způsobem informován pouze jednou a vyhlašovatel Soutěže neodpovídá za nedoručení oznámení o výhře v případě změny, přeplnění či zrušení e-mailové adresy výherce.

5.       Cena bude výherci předána v rámci Velkého finále, které se koná 6. – 7. září 2014. Zároveň s oznámením o výhře bude výherci také zaslána informace o tom, kdy konkrétně a na jakém místě mu bude Cena předána. Nebude-li se moci výherce předání Ceny zúčastnit, je povinen to vyhlašovateli Soutěže předem oznámit a uvést adresu, na kterou mu má být Cena zaslána. V případě neúčasti výherce na Velkém finále mu bude Cena zaslána poštou na adresu, kterou za tím účelem vyhlašovateli Soutěže uvede při oznámení o tom, že se předání Ceny nezúčastní.  

Výherci mladšímu 18 let bude Cena předána pouze za účasti jeho zákonného zástupce nebo s jeho souhlasem. Nedostaví-li se výherce k předání Ceny, aniž by předem svou neúčast vyhlašovateli Soutěže oznámil, Cena propadá vyhlašovateli Soutěže.

6.       Soutěžící  se Soutěže zúčastní prostřednictvím webových stránek www.eonrodinnyfotbalek.cz, kde nalezne soutěžní formulář, do kterého vyplní odpověď na soutěžní otázku „Co znamená barefoot technologie?“ a dále svůj tip na celkový počet hráčů, kteří se účastní letošního ročníku E.ON Junior Cupu. Do formuláře je potřeba vyplnit také soutěžní heslo, které je možné nalézt v magazínu věnovaném E.ON Junior Cupu 2014, který lze získat na každém regionálním kole či v elektronické podobě na webových stránkách www.eonrodinnyfotbalek.cz.

7.       Výhercem se stává ten Soutěžící, který správně odpoví na soutěžní otázku, správně uvede soutěžní heslo a jeho tip na počet hráčů, kteří odehrají regionální kola E.ON Junior Cupu 2014, bude nejpřesnější. Není-li žádného takového výherce, stává se výhercem ten, jehož tip na počet hráčů byl nejpřesnější.

8.       Konečným výhercem Soutěže se může stát pouze jedna fyzická osoba. V případě, že by více Soutěžících správně odpovědělo na soutěžní otázku, správně uvedlo soutěžní heslo a zároveň jejich tip na počet hráčů by měl shodný rozdíl od skutečného počtu těchto hráčů, rozhodne o konečném výherci doplňková soutěžní otázka. Doplňková soutěžní otázka bude příslušným výhercům položena prostřednictvím e-mailové adresy nejpozději 10. července 2014.

9.       E.ON Česká republika, s.r.o. jako vyhlašovatel této Soutěže si vyhrazuje právo pravidla Soutěže změnit, upravit nebo doplnit, včetně možnosti Soutěž kdykoli přerušit či zcela odvolat. Vyhlašovatel Soutěže si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této Soutěže.

10.   Účastí v Soutěži soutěžící a hráči udělují souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, adresa (bude-li Soutěžícím uvedena) a e-mailová adresa v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů). Souhlas se uděluje vyhlašovateli Soutěže pro účely této Soutěže. Souhlas se uděluje na období existence projektu E.ON Rodinný fotbálek. 

Současně berou soutěžící a hráči na vědomí následující skutečnosti: 

Osobní údaje bude prostřednictvím svých zaměstnanců zpracovávat přímo správce: 

společnost E.ON Česká republika, s.r.o. se sídlem České Budějovice, F.A.Gerstnera 2151/6, PSČ 370 49, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 15066, IČ 257 33 591,

a dále zpracovatelé pověření správcem, zejména pak osoby, které jsou součástí stejného koncernu jako vyhlašovatel Soutěže.

Zpracování osobních údajů bude probíhat automatizovaně, a to formou shromažďování a ukládání údajů do interní databáze, která bude přístupná pouze zpracovatelům a správci. Tato databáze bude využita pro účely realizaci této Soutěže podle těchto pravidel. 

V uvedeném případě se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Jako subjekt údajů má Soutěžící na základě zákona o ochraně osobních údajů právo přístupu ke svým osobním údajům zpracovávaným správcem (tedy ve smyslu § 12 zákona právo na poskytnutí informace o účelu zpracování, rozsahu zpracovávaných osobních údajů a jejich zdroji, povaze zpracování a příjemci či příjemcích osobních údajů) a právo na jejich opravu. Dále má v případě, že zpracování jeho osobních údajů je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, právo požadovat od správce nebo zpracovatele vysvětlení a odstranění takto vzniklého stavu. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Pokud Soutěžícímu správce nebo zpracovatel nevyhověl, má Soutěžící právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. 

11.   Nárok na výhru nelze vymáhat soudní cestou. Cenu nelze vyplatit v hotovosti nebo ji vyměnit za jiné plnění, na základě požadavku Soutěžícího. Vyhlašovatel Soutěže si vyhrazuje právo nahradit Cenu náhradním plněním v hodnotě původní Ceny uvedené v čl. 3 těchto pravidel. Vyhlašovatel Soutěže neodpovídá výherci za jakékoliv vady Ceny získané v Soutěži.

12.   Účast v Soutěži je dobrovolná a Soutěžící svou účastí vyjadřuje souhlas s těmito úplnými pravidly a také uděluje výše uvedený souhlas se zpracováním osobních údajů.

13.   Tato pravidla a další informace týkající se Soutěže budou v době Soutěže zveřejněny na stránkách www.eonrodinnyfotbalek.cz .

V Českých Budějovicích dne 15. května 2014

 
 
E.ON Junior Cup
Rodinný fotbálek na Facebooku