Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Další informace

Pokračovat
 

Všeobecné podmínky (VOP)

Tyto všeobecné podmínky upravují používání internetových stránek/portálu www.eonrodinnyfotbalek.cz (alternativně www.rodinnyfotbalek.cz a www.eonjuniorcup.cz) (dále jen „Internetové stránky“) provozovaných společností E.ON Česká republika, s.r.o., se sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, IČ 25733591, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 15066 (dále jen „Provozovatel“).

I. Úvod

 1. Internetové stránky www.eonrodinnyfotbalek.cz jsou primárně určeny pro fyzické osoby, jejichž společným zájmem je fotbal. Tyto osoby mohou registrovat sebe a ostatní členy rodiny s jejich souhlasem.
 2. Registraci mohou využít i fotbalové kluby a obce z distribučního území společnosti E.ON Distribuce, a.s. prostřednictvím pověřené osoby, které mají zájem o reklamní spolupráci na bázi hmotného fotbalového vybavení anebo o grant na energeticky úsporná opatření.
 3. Internetové stránky nejsou určeny pro obchodní účely.

II. Registrace

 1. Pro vstup či využití určitých sekcí Internetových stránek a služeb se vyžaduje registrace Uživatele (dále jen „Uživatel“), zaregistrovat se může i takový Uživatel stránek, který tyto stránky ani služby (zatím) nehodlá využívat. Pro užívání některých částí či služeb v rámci Internetových stránek může být Provozovatelem požadováno splnění dalších podmínek.
 2. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli v budoucnu vyžadovat poskytnutí dalších údajů a bez jejich sdělení si vyhrazuje právo dosavadní registrace zrušit, nebo neumožnit přístup k Internetovým stránkám, které vyžadují registraci, případně registraci s určitými údaji. Stejně tak je Provozovatel oprávněn pravidla pro registraci a přístup na Internetové stránky měnit.
 3. Způsob registrace a údaje požadované pro registraci, jakož i pro přihlášení se registrovaného Uživatele na Internetové stránky stanoví Provozovatel.
 4. Pro registraci se využívá formulář „Registrace nového uživatele“ v sekci Registrovat, případně Přihlásit.
 5. Provozovatel je oprávněn pozastavit či zrušit přístup Uživatele na Internetové stránky na základě jeho registrace v případě, že registrovaný Uživatel poruší při užívání Internetových stránek ustanovení těchto všeobecných podmínek nebo právní předpisy, nebo pokud má Provozovatel důvodné podezření, že registrační údaje Uživatele užívá kromě Uživatele ještě další osoba.
 6. Registrace není zpoplatněna.

III. Práva a povinnosti Uživatelů

 1. Uživatel se zavazuje, že při návštěvě, či registraci bude na Internetových stánkách dodržovat tyto všeobecné podmínky a právní předpisy. Jejich případné porušení může mít za následek zrušení registrace.
 2. Uživatel je oprávněn kdykoli požádat o ukončení registrace zasláním e-mailu na info@eonrodinnyfotbalek.cz. Provozovatel je v takovém případě povinen zrušit jeho registraci a vymazat osobní údaje vztahující se k Uživateli s výjimkou těch údajů, které je Provozovatel oprávněn zpracovávat i bez souhlasu Uživatele.
 3. Uživatel je povinen používat jediný profil a udržovat ho aktuální. Vytvoření více profilů jedním Uživatelem bez souhlasu Provozovatele je vážné porušení všeobecných podmínek a mohou být zrušeny všechny profily Uživatele a blokována jeho IP adresa.
 4. Uživatel je povinen zabezpečit své registrační údaje a přístupové údaje poskytnuté pro zpřístupnění obsahu či poskytování jiné služby na Internetových stránkách před jejich zneužitím ze strany jiné osoby.
 5. Je zakázáno využívat Internetových stránek pro jakékoli obchodní účely.
 6. Uživatelé jsou oprávněni umísťovat na Internetových stránkách vlastní příspěvky (fotografie, video, audio, texty, atd.) pouze v případech, kdy toto Provozovatel výslovně umožní. V takovém případě jsou Uživatelé povinni respektovat pravidla pro umísťování vlastních příspěvků na Internetové stránky stanovená Provozovatelem. Uživatel je oprávněn takto umístit na Internetové stránky pouze takové příspěvky, které neporušují práva třetích stran (zejména autorské právo a právo na ochranu osobnosti či právo na ochranu dobré pověsti právnické osoby). Provozovatel není povinen takto umístěné příspěvky zálohovat a je oprávněn je kdykoli bez předchozího upozornění a bez náhrady smazat.
 7. Uživatelé nejsou oprávněni obcházet či narušovat softwarovou ochranu Internetových stránek a narušovat provoz Internetových stránek zejména zasíláním automaticky generovaných nevyžádaných sdělení či automaticky generovaných přístupů na Internetové stránky.
 8. Prostor a služby poskytované Uživateli smějí být používány pouze k legálním účelům. Uživatel odpovídá za vkládané údaje a úkony prováděné na Internetových stránkách. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škodu způsobenou Uživatelem v souvislosti s používáním Internetových stránek ani za škody, které by mohly vzniknout Uživateli v souvislosti s užíváním Internetových stránek.
 9. V rámci příspěvků vkládaných Uživateli na Internetové stránky se výslovně zakazuje jakákoliv prezentace pornografie a jakákoliv sexuální tématika a s ní související odkazy, propagace jakýchkoliv nelegálních aktivit a chování, které není v souladu s dobrými mravy.
 10. Uživatelé jsou povinni v rámci svých příspěvků vkládaných na Internetové stránky zachovávat zásady slušného chování, zejména nepoužívat vulgární či obscénní výrazy a urážky, vyhýbat se projevům agrese a ponižování.
 11. Uživatelé jsou povinni v rámci svých příspěvků vkládaných na Internetové stránky dodržovat právní předpisy České republiky, příspěvky vkládané Uživateli zejména nesmí obsahovat či propagovat rasovou, národnostní, náboženskou ani jinou nesnášenlivost nebo diskriminaci.
 12. Jakékoli příspěvky Uživatelů vkládané na Internetové stránky nesmí obsahovat skrytou či zjevnou reklamu, vyjma reklamy oficiálních partnerů projektu.
 13. Přezdívky Uživatelů nesmí být zavádějící, vulgární či jinak porušující dobré mravy.
 14. Provozovatel si vyhrazuje právo vymazat jakýkoli příspěvek, resp. všechny příspěvky, a to i bez udání důvodů. Provozovatel zejména bezodkladně vymaže takový příspěvek, který bude v rozporu se zásadami uvedenými v tomto článku.
 15. Provozovatel si vyhrazuje právo zakázat vkládání příspěvků Uživatelů na Internetové stránky i z jiných než výše uvedených důvodů.
 16. Všechny příspěvky Uživatelů porušující tato pravidla, budou bez předchozího upozornění a bez náhrady smazány.

IV. Vyloučení odpovědnosti a záruk

 1. Uživatel používá Internetové stránky na vlastní riziko a bere na vědomí, že internetové prostředí skýtá rizika plynoucí z povahy tohoto média. Přijímá za vlastní rizika spojená s identifikací Uživatelů a pravostí jimi uváděných údajů. Uživatel je proto povinen ověřovat si uváděné údaje a musí počítat s opatrností. Přes maximální snahu o kontrolu a aktualizaci údajů nenese Provozovatel odpovědnost za jejich správnost.
 2. Provozovatel si vyhrazuje právo omezovat funkčnost Internetových stránek za účelem vývoje, úprav a údržby a neponese žádnou odpovědnost za případnou ztrátu, nemožnost používat Internetové stránky nebo způsobenou škodu Uživateli. Neodpovídá ani za škody vzniklé připojením na cizí internetové stránky prostřednictvím odkazů umístěných na Internetových stránkách. Provozovatel neručí za žádné informace poskytnuté Uživateli Internetových stránek.
 3. Provozovatel není povinen kontrolovat relevantnost dat, informací a komunikace mezi jednotlivými Uživateli, ale vyhrazuje si právo zasáhnout, pokud odhalí jakékoliv porušení pravidel.
 4. Provozovatel nemůže zaručit optimální kvalitu a rychlost připojení na server s umístěními Internetovými stránkami.
 5. V případě, je-li Uživatelem zveřejněným obsahem či součástí veřejně dodávaného obsahu Uživatele autorské dílo, Uživatel souhlasí s jeho šířením prostřednictvím sítě Internet. Veškeré šíření autorských děl Uživateli podléhá souhlasu jejich autorů a nedostatek takovéhoto souhlasu je porušením těchto Všeobecných podmínek. Poskytovatel nenese odpovědnost za překročení takovýchto práv Uživateli v rozporu s těmito Smluvními ujednáními.

V. Závěrečná ustanovení

 1. Je zakázáno bez souhlasu Provozovatele použít, šířit či kopírovat jakoukoliv část Internetových stránek jakoukoliv formou. Je také zakázáno technicky zasahovat do funkce a provozu Internetových stránek a používat fotografie a materiály ostatních Uživatelů bez jejich souhlasu pro svoji potřebu nebo prezentaci.
 2. V případě, že Uživatel umístí na Internetové stránky materiál v souladu s čl. III, odst. 6 nebo pokud poskytne Provozovateli prostřednictvím Internetových stránek obrazový, zvukový, textový nebo audiovizuální materiál a pokud tento materiál splňuje znaky autorského díla, uděluje tím Uživatel Provozovateli licenci k užití takového autorského díla ve smyslu příslušných zákonů, konkrétně k jeho publikaci na Internetových stránkách, šíření a sdělování díla veřejnosti prostřednictvím Internetových stránek a uděluje Provozovateli právo spojit tento materiál s jiným dílem či materiálem a upravit ho pro účely jeho publikace na Internetových stránkách. Uvedená licence se poskytuje bezúplatně. Licence se poskytuje na dobu umístění příslušného autorského díla na Internetových stránkách, nejdéle pak na dobu existence Internetových stránek. Uživatel je povinen poskytnout Provozovateli resp. umístit na Internetových stránkách pouze takový obsah či materiál, ve vztahu ke kterému je oprávněn poskytnout Provozovateli práva uvedená v tomto odstavci. V případě porušení této povinnosti odpovídá Uživatel Provozovateli za škodu.
 3. Všeobecné podmínky vychází z platných zákonů a právních předpisů České republiky. Uživatel je povinen sledovat změny Všeobecných podmínek a používání Internetových stránek po poslední změně je považováno za souhlas s touto změnou.

Tyto všeobecné podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 4. 2013

 
 
E.ON Junior Cup
Rodinný fotbálek na Facebooku