Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Další informace

Pokračovat
 

Podrobná pravidla Velké vánoční soutěže 2015 – Miss a Mr. Míč

E.ON Rodinný fotbálek připravil nejen pro své fanoušky Velkou vánoční soutěž o hodnotné ceny v tématice Miss a Mr. Míč. Soutěž bude probíhat od 7. do 13. prosince s tím, že hlasování pak proběhne od 14. do 16. prosince. Mezi cenami jsou vstupenky do Aqualandu Moravia, míče podepsané Janem Kollerem, stolní fotbálky, stavebnice CNG stanice, stavebnice Voltík, knihy Mladý Technik, myše k PC z kolekce E.ON Junior Cup, modely aut Smart, osušky, trička a jiné drobné reklamní předměty, zejména s tematikou E.ON Rodinného fotbálku či E.ON Junior Cupu.

Podrobná pravidla soutěže

1. Vyhlašovatelem soutěže Velká vánoční soutěž 2015 – Miss a Mr. Míč (dále jen „Soutěž“) je společnost E.ON Česká republika, s.r.o., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČO 25733591, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 15066.

2. Soutěže se může za níže uvedených podmínek zúčastnit každá fyzická osoba (dále jen „Soutěžící“). Soutěžící se může Soutěže zúčastnit pouze jednou. Ze Soutěže budou vyloučeni ti Soutěžící, kteří poruší tato pravidla, uvedou nesprávné, neúplné nebo zavádějící kontaktní údaje, nebo u kterých bude podezření z podvodného, spekulativního, účelového nebo nekalého jednání v Soutěži. Ze Soutěže jsou dále vyloučeny osoby, které jsou v pracovním či obdobném poměru k vyhlašovateli Soutěže a zároveň jsou organizačně zařazeni do oddělení Marketing společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. anebo jsou k takovým osobám ve vztahu osob blízkých.

3. Princip soutěže: Po celý týden v termínu od 7. prosince do 13. prosince 2015 (pondělí až neděle)  Soutěžící musí prostřednictvím formuláře na webu eonrodinnyfotbalek.cz odeslat soutěžní fotografii na téma Miss a Mr. Míč a vyplnit své kontaktní údaje. Každý Soutěžící může poslat cokoliv s tématikou míče a postav - a zde se meze nekladou, avšak do Soutěže nebudou zařazeny (a ani zveřejněny na stránkách Soutěže) takové fotografie, které:
a) žádným způsobem nesouvisí s tématem této Soutěže,
b) mají neetický obsah (propagují pornografii, násilí, vulgaritu, rasovou nesnášenlivost atd.),
c) jsou opatřeny vulgárním či jinak pohoršujícím popiskem,
d) by mohly poškodit pověst či dobré jméno vyhlašovatele Soutěže anebo osob, které náležejí ke stejnému koncernu jako vyhlašovatel Soutěže,

f) byly dle informací dostupných vyhlašovateli Soutěže pořízeny jiným autorem než je Soutěžící,
g) nevyhovují kvalitou nebo rozlišením tak, že z nich není čitelné splnění tématu Soutěže
i) obsahují jakékoliv nadpisy (z důvodu možného považování za reklamu nesmí fotografie obsahovat jakékoliv jiné viditelné nápisy než týkající se tématiky této Soutěže, výjimka: nenápadný copyright či krátký nápis),

j) budou v rozporu s těmito pravidly.

Zařazení každé fotografie do Soutěže podléhá schválení vyhlašovatele. Souhlas (a následné umístění fotografie na internet) či nesouhlas vyhlašovatele je vyjádřen nejpozději do 1 pracovního dne od doručení fotografie, nejpozději však do konce dne 13. 12. 2015. V případě nesouhlasu Soutěžící nebude vyrozuměn. Vyhlašovatel má právo upravit velikost fotografie pro rychlé zobrazování na webových stránkách.

 

V pondělí 14. prosince pak bude na webu eonrodinnyfotbalek.cz spuštěno třídenní hlasování o nejzajímavější fotografii s tematikou Miss a Mr. Míč, které bude probíhat od 0:00 hodin 14. prosince 2015 do 16. prosince 2015 24:00 hodin). Hlasovat může kdokoliv, avšak pouze jedenkrát denně (za tím účelem bude každý hlasující zadávat před odesláním svého hlasu svou e-mailovou adresu)a zároveň bude možné z jedné IP adresy hlasovat v jednom dni pouze jedenkrát (bude-li již v daném dni z dané IP adresy hlas odeslán, nebude již umožněno v tento den z dané IP adresy znovu hlasovat, a to i v případě, že by se jednalo o jinou hlasující osobu). Hlasující v rámci jednoho hlasování vybírá vždy pouze jednu z fotografií zveřejněnou na webu eonrodinnyfotbalek.cz.

 O konečném pořadí Soutěžících rozhodne počet získaných hlasů. V případě, že by dva Soutěžící měli stejně hlasů, rozhodne o konečném umístění tříčlenná komise složená z členů oddělení Marketing společnosti E.ON Česká republika s.r.o.

4. Výhry v Soutěži jsou věcné ceny (dále také jen jednotlivě jako „Cena“ nebo „výhra“).

Jednotlivé výhry budou Soutěžícím přidělovány podle jejich pořadí takto:

1. až 5. Soutěžící, který získal nejvíce hlasů, obdrží rodinné vstupenky do Aqualandu Moravia, stolní fotbálek z edice E.ON Junior Cup, myš k PC, čistítko na mobil, model smart, USB disk, míč podepsaný Janem Kollerem, Ecocheese box.

6. až 15. Soutěžící, který získal nejvíce hlasů, obdrží stavebnici Voltík, stolní fotbálek z edice E.ON Junior Cup, myš k PC, míč podepsaný Janem Kollerem, Ecocheese box, model smart, čistítko na mobil, USB disk.

16. až 30. Soutěžící, který získal nejvíce hlasů, obdrží stolní fotbálek z edice E.ON Junior Cup, Ecocheese box, model smart, čistítko na mobil, USB disk.

31. až 60. Soutěžící, který získal nejvíce hlasů, obdrží stavebnici CNG stanice, Ecocheese box, čistítko na mobil, USB disk.

61. až 90. Soutěžící, který získal nejvíce hlasů, obdrží knihu Mladý Technik 2, Ecocheese box, čistítko na mobil.

91. až 100. Soutěžící, který získal nejvíce hlasů, obdrží osušku E.ON Junior Cup, Ecocheese box, čistítko na mobil.

 

5. Sběr fotografií probíhá od 7. prosince do 13. prosince 2015, hlasování o nejzajímavější fotografii. Jména výherců budou zveřejněna 18. prosince na webových stránkách www.eonrodinnyfotbalek.cz; v případě shody jmen u více výherců se uvede také obec jejich bydliště, kterou daný Soutěžící uvedl ve formuláři při odesílání fotografie do Soutěže.

6. Cena bude výherci poslána na korespondenční adresu, kterou Soutěžící uvedl ve formuláři při odesílání fotografie do Soutěže. Pokud si výherce Cenu nepřevezme, propadá vyhlašovateli Soutěže.

7. Zasláním fotografie Vyhlašovateli Soutěže Soutěžící potvrzuje, že tato fotografie je původní, že jejím zveřejněním vyhlašovateli Soutěže nevznikne žádný závazek vůči třetím stranám, nebudou neoprávněně zasažena autorská a jiná práva či oprávněné zájmy třetích osob (zejména právo na ochranu osobnosti či dobré pověsti třetích osob). Zasláním fotografií uděluje Soutěžící vyhlašovateli bezplatně nevýhradní licenci ke všem způsobům užití, v neomezeném rozsahu, včetně práva bez omezení upravit či jinak měnit fotografii, její název nebo označení autora, práva spojit fotografie s jiným dílem, zařadit ji do díla souborného, a prezentovat ji na veřejnosti či publikovat na webových stránkách pod svým jménem. Licence není nijak omezena co do množstevního rozsahu ani územně a je poskytnuta po celou dobu trvání majetkových autorských práv. Vyhlašovatel je oprávněn poskytnout licenci v celém rozsahu bez omezení a bez souhlasu autora dále třetím osobám. Vyhlašovatel není povinen udělenou licenci využít.

 

Zasláním fotografie dále Soutěžící prohlašuje, že:

a)              má neomezená práva poskytovat dalším osobám práva užití fotografie v neomezeném rozsahu,

b)              osoby zachycené na fotografii souhlasí se zachycením jejich podoby na této fotografii a jejím zveřejněním v rámci této Soutěže a také s jejím případným následným rozmnožováním a šířením i za jiným účelem, zejm. za účelem propagace vyhlašovatele či osob náležejících ke stejnému koncernu jako vyhlašovatel.

Soutěžící zasláním fotografie uděluje současně vyhlašovateli Soutěže povolení se zveřejněním svého jména, popř. obce svého bydliště, v případě výhry jedné z cen v médiích (včetně internetu) a v souvislosti se Soutěží.

8. Jedna osoba se může stát výhercem jen jednou a na jednu korespondenční adresu může být jednomu výherci zaslána cena jen jednou.

9. E.ON Česká republika, s.r.o. jako vyhlašovatel této Soutěže si vyhrazuje právo pravidla Soutěže změnit, upravit nebo doplnit, včetně možnosti Soutěž kdykoli přerušit či zcela odvolat. Vyhlašovatel Soutěže si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této Soutěže.

10. Účastí v Soutěži soutěžící a hráči udělují souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu e-mailové adresy v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů). Souhlas se uděluje vyhlašovateli Soutěže pro účely této Soutěže. Souhlas se uděluje na období existence projektu E.ON Rodinný fotbálek. 

Současně berou soutěžící a hráči na vědomí následující skutečnosti: 

Osobní údaje bude prostřednictvím svých zaměstnanců zpracovávat přímo správce: 

společnost E.ON Česká republika, s.r.o. se sídlem České Budějovice, F.A.Gerstnera 2151/6, PSČ 370 49, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 15066, IČO 257 33 591,

a dále zpracovatelé pověření správcem, zejména pak osoby, které jsou součástí stejného koncernu jako vyhlašovatel Soutěže.

Zpracování osobních údajů bude probíhat automatizovaně, a to formou shromažďování a ukládání údajů do interní databáze, která bude přístupná pouze zpracovatelům a správci. Tato databáze bude využita pro účely realizace této Soutěže podle těchto pravidel. 

V uvedeném případě se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Jako subjekt údajů má Soutěžící na základě zákona o ochraně osobních údajů právo přístupu ke svým osobním údajům zpracovávaným správcem (tedy ve smyslu § 12 zákona právo na poskytnutí informace o účelu zpracování, rozsahu zpracovávaných osobních údajů a jejich zdroji, povaze zpracování a příjemci či příjemcích osobních údajů) a právo na jejich opravu. Dále má v případě, že zpracování jeho osobních údajů je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, právo požadovat od správce nebo zpracovatele vysvětlení a odstranění takto vzniklého stavu. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Pokud Soutěžícímu správce nebo zpracovatel nevyhověl, má Soutěžící právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. 

11. Nárok na výhru nelze vymáhat soudní cestou. Cenu nelze vyplatit v hotovosti nebo ji vyměnit za jiné plnění, na základě požadavku Soutěžícího. Vyhlašovatel Soutěže si vyhrazuje právo nahradit Cenu náhradním plněním v hodnotě původní Ceny uvedené v čl. 4 těchto pravidel. Vyhlašovatel Soutěže neodpovídá výherci za jakékoliv vady Ceny získané v Soutěži.

12. Účast v Soutěži je dobrovolná a Soutěžící svou účastí vyjadřuje souhlas s těmito úplnými pravidly a také uděluje výše uvedený souhlas se zpracováním osobních údajů.

 

13. Tato pravidla a další informace týkající se Soutěže budou v době Soutěže zveřejněny na stránkách www.eonrodinnyfotbalek.cz .

V Českých Budějovicích dne 6. 12. 2015

 
 
E.ON Junior Cup
Rodinný fotbálek na Facebooku