Podrobná pravidla

Podrobná pravidla

1. Vyhlašovatelem soutěže Pojeď s námi do Monaka (dále jen „Soutěž“) je společnost E.ON Česká republika, s.r.o., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČO 25733591, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 15066.

2. Soutěže se může za níže uvedených podmínek zúčastnit každá fyzická osoba (dále jen „Soutěžící“). Soutěž bude probíhat v rámci Velkého finále E.ON Junior Cupu, které se odehraje 2. – 4. září 2016 v Roudném nedaleko Českých Budějovic na jihu Čech. Soutěžící není limitován věkem, ale v případě výhry Soutěžícího mladšího 18ti let musí cenu převzít jeho zákonný zástupce. Každý Soutěžící se může Soutěže zúčastnit jen jednou. Zájemce o Soutěž si ve stánku pořadatelů (tento bude pro potřeby Soutěže náležitě označen) vyzvedne soutěžní kartu, do které bude doplněno jeho jméno a příjmení, příslušné kontaktními údaje, příp. též bydliště nebo ID hráče. Ze Soutěže budou vyloučeni ti Soutěžící, kteří poruší tato pravidla, uvedou nesprávné, neúplné nebo zavádějící kontaktní údaje, nebo u kterých bude podezření z podvodného, spekulativního, účelového nebo nekalého jednání v Soutěži. Ze Soutěže jsou dále vyloučeny osoby, které jsou v pracovním či obdobném poměru k vyhlašovateli Soutěže a zároveň jsou organizačně zařazeni do oddělení Marketing společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. anebo jsou k takovým osobám ve vztahu osob blízkých.

3. Princip soutěže: Soutěžící si vyzvedne ve stánku pořadatelů soutěžní kartu, se kterou přijde na hřiště s umělým trávníkem v areálu fotbalového klubu Malše Roudné, kde se Velké finále odehraje. Po odevzdání vyplněné karty hostesce bude mít Soutěžící pět střeleckých pokusů na fotbalovou bránu, kde bude pověšená plachta s otvory. Každý otvor bude obodován podle umístění a rozměru otvoru (1 – 5 bodů). Po zahrání všech pokusů hosteska sečte body, potvrdí kartu, a tu Soutěžící vrátí do stánku pořadatelů.

Soutěž bude probíhat dvoukolově s tím, že v pátek (2. září 2016) i v sobotu (3. září 2016) od 9:00 do 17:00 a v neděli (4. září 2016) od 8:00 do 10:00 budou Soutěžící hrát v kvalifikaci. Do finále postoupí 30 nejlepších Soutěžících, kteří budou mít nejvíce bodů. V případě shody počtu bodů, postupují do finále také všichni ti Soutěží, kteří v pořadí následují a dosáhli stejného výsledku (tzn. do finále postupují i ti, kteří budou mít stejně bodů jako Soutěžící třicátý v pořadí).

Soutěžící postupující do finále budou dne 4.9.2016 v době od 10:30 do 10:45 zveřejněni na stránce www.eonrodinnyfotbalek.cz/monako. Vyhlašovatel Soutěže neodpovídá za to, že se Soutěžící včas o svém postupu do finálové části neinformuje a nedozví. Nebude-li možné daného Soutěžícího před finálovým rozstřelem v areálu kontaktovat nebo nebude-li mít zájem či možnost účastnit se finálové části, může být tento Soutěžící nahrazen dalším Soutěžícím v pořadí (v takovém případě platí též výše uvedené pravidlo pro případ shody v počtu bodů) nebo se může vyhlašovatel Soutěže rozhodnout tohoto Soutěžícího nikým nenahrazovat.

Finálová část se bude kopat na upravenou plachtu v neděli od 11:00 do 12:00 formou rozstřelu. Na plachtě bude jeden otvor. Kdo mine, vypadává, kdo trefí, postupuje. Postupující budou následně pokračovat novým rozstřelem na otvor. Střelba bude poté pokračovat opět na principu „kdo mine, vypadává, kdo trefí, postupuje“ a proběhne v tolika kolech, dokud nezůstane pouze jediný výherce. Vyhrává tedy ten, kdo jako jediný v daném kole trefí otvor s tím, že ostatní Soutěžící v daném kole otvor minou.

Finálová část proběhne pod dozorem tří osob, které budou vybrány ze zástupců oddělení Marketing společnosti E.ON Česká republika s.r.o. a/nebo společnosti Moviment, která technicky zajišťuje Velké finále E.ON Junior Cupu.

4. Výhra v Soutěži je pobyt v Monaku (včetně stravy v podobě polopenze, ubytování v penzionu a dopravy autobusem z města vítěze Velkého finále) pro čtyři osoby (dále také jen jako „Cena“ nebo „výhra“). Součástí výhry není sjednání cestovního pojištění ani náhrada nákladů na toto pojištění. Předpokládaný termín včetně odjezdů je 20. – 25. září. Bližší podrobnosti pobytu, odjezdu a další bližší informace kolem výhry budou upřesněny s výhercem individuálně po Velkém finále.

Soutěžící, kteří postoupí až do posledního kola ve finálovém rozstřelu, s výjimkou výherce, budou odměněni drobnými reklamními předměty v hodnotě do 500,-Kč, které jim budou předány bezprostředně po skončení Soutěže.

5. Pokud si výherce (popř. jeho zákonný zástupce u osob mladších 18ti let) Cenu nepřevezme či ji odmítne převzít, propadá vyhlašovateli Soutěže.

6. Soutěžící (resp. jeho zákonný zástupce) vyplněním soutěžní karty uděluje vyhlašovateli Soutěže povolení se zveřejněním svého jména, popř. obce svého bydliště, v souvislosti se Soutěží a případnou výhrou na stránkách www.eonrodinnyfotbalek.cz a v materiálech vydávaných oddělením Marketing společnosti E.ON Česká republika s.r.o. Účastí v Soutěži Soutěžící (resp. jeho zákonný zástupce) uděluje současně vyhlašovateli Soutěže také povolení se zachycením své podoby při účasti v Soutěži, tj. souhlasí s pořízením, zveřejněním a šířením své podoby na fotografii či audiovizuálním záznamu o průběhu Soutěže a výkonu Soutěžícího, včetně záznamu o převzetí výhry.

7. Soutěž je založena na dovednostech Soutěžícího a vyžaduje jeho fyzickou aktivitu. Vyhlašovatel Soutěže upozorňuje, že ačkoliv je veškeré materiální vybavení jako branky, míče, apod. uzpůsobeno tak, aby neohrožovalo bezpečnost a zdraví dětí i dospělých, tato fyzická aktivita může být potencionálně nebezpečná a doporučuje, aby Soutěžící (resp. jejich zákonní zástupci) přihlédli ke svým fyzickým možnostem a schopnostem. Vyhlašovatel neodpovídá za jakákoliv zranění či újmu, ke které dojde při Soutěži a která nebude způsobena úmyslným porušením povinností vyhlašovatele v oblasti bezpečnosti.

8. E.ON Česká republika, s.r.o. jako vyhlašovatel této Soutěže si vyhrazuje právo pravidla Soutěže změnit, upravit nebo doplnit, včetně možnosti Soutěž kdykoli přerušit či zcela odvolat. Vyhlašovatel Soutěže si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této Soutěže.

9. Účastí v Soutěži Soutěžící (resp. jejich zákonní zástupci) udělují souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu uvedeném na jejich soutěžní kartě, tj. jméno, příjmení, adresa, telefon a e-mailová adresa, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů). Souhlas se uděluje vyhlašovateli Soutěže pro účely této Soutěže. Souhlas se uděluje na období existence projektu E.ON Rodinný fotbálek. 

10. Současně berou soutěžící (resp. jejich zákonní zástupci) na vědomí následující skutečnosti: 

Osobní údaje bude prostřednictvím svých zaměstnanců zpracovávat přímo správce: 

společnost E.ON Česká republika, s.r.o. se sídlem České Budějovice, F.A.Gerstnera 2151/6, PSČ 370 49, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 15066, IČO 257 33 591,

a dále zpracovatelé pověření správcem, zejména pak osoby, které jsou součástí stejného koncernu jako vyhlašovatel Soutěže.

Zpracování osobních údajů bude probíhat automatizovaně, a to formou shromažďování a ukládání údajů do interní databáze, která bude přístupná pouze zpracovatelům a správci. Tato databáze bude využita pro účely realizace této Soutěže podle těchto pravidel.

V uvedeném případě se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Jako subjekt údajů má Soutěžící na základě zákona o ochraně osobních údajů právo přístupu ke svým osobním údajům zpracovávaným správcem (tedy ve smyslu § 12 zákona právo na poskytnutí informace o účelu zpracování, rozsahu zpracovávaných osobních údajů a jejich zdroji, povaze zpracování a příjemci či příjemcích osobních údajů) a právo na jejich opravu. Dále má v případě, že zpracování jeho osobních údajů je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, právo požadovat od správce nebo zpracovatele vysvětlení a odstranění takto vzniklého stavu. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Pokud Soutěžícímu správce nebo zpracovatel nevyhověl, má Soutěžící právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

11. Nárok na výhru nelze vymáhat soudní cestou. Cenu nelze vyplatit v hotovosti nebo ji vyměnit za jiné plnění, na základě požadavku Soutěžícího. Vyhlašovatel Soutěže si vyhrazuje právo nahradit Cenu náhradním plněním v hodnotě původní Ceny. Vyhlašovatel Soutěže neodpovídá výherci za jakékoliv vady Ceny získané v Soutěži ani za jakoukoliv škodu, která případně výherci nebo třetí osobě vznikne v souvislosti s výhrou, zejména pak neodpovídá za jakékoli úrazy spojené s konzumací výhry (tj. které by se přihodily v rámci pobytu v Monaku či na cestě tam a zpět).

12. Účast v Soutěži je dobrovolná a Soutěžící (resp. jeho zákonný zástupce) svou účastí vyjadřuje souhlas s těmito úplnými pravidly a také uděluje výše uvedený souhlas se zpracováním osobních údajů.

13. Tato pravidla a další informace týkající se Soutěže budou od 7.7.2016 zveřejněny na stránkách www.eonrodinnyfotbalek.cz a budou zde dostupné po celou dobu trvání Soutěže.

V Českých Budějovicích dne 1. 7. 2016

Zavřít menu