Pravidla soutěže - Vyhraj kopačky Tricks!

Pravidla soutěže - Vyhraj kopačky Tricks!

V rámci projektu E.ON Rodinný fotbálek jsme připravili nejen pro fotbalové fanoušky ve spolupráci s partnerem projektu, společností Puma Czech Republic s.r.o., jednorázovou soutěž Vyhraj kopačky Tricks! Soutěž bude probíhat od 19. července 2016 do 30. září 2016 prostřednictvím formuláře na stránkách projektu. Výherce získá dle své zvolené velikosti kopačky Tricks značky PUMA.

Podrobná pravidla soutěže

1. Vyhlašovatelem soutěže Vyhraj kopačky Tricks (dále jen „Soutěž“) je společnost E.ON Česká republika, s.r.o., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČO 25733591, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 15066.

2. Soutěže se může za níže uvedených podmínek zúčastnit každá fyzická osoba (dále jen „Soutěžící“). Soutěž bude probíhat v rámci projektu E.ON Rodinný fotbálek na webových stránkách www.eonrodinnyfotbalek.cz. Prostřednictvím formuláře budou Soutěžící uvádět délku tkaniček v kopačkách Tricks. Skutečnou délku garantovanou výrobcem vyhlašovateli Soutěže poskytla společnost Puma Czech Republic s.r.o. Soutěžící není limitován věkem, ale v případě výhry Soutěžícího mladšího 18ti let musí s převzetím ceny souhlasit jeho zákonný zástupce (cena bude zaslána Českou poštou). Každý Soutěžící se může Soutěže zúčastnit jen jednou. Ze Soutěže budou vyloučeni ti Soutěžící, kteří poruší tato pravidla, uvedou nesprávné, neúplné nebo zavádějící kontaktní údaje, nebo u kterých bude podezření z podvodného, spekulativního, účelového nebo nekalého jednání v Soutěži. Ze Soutěže jsou dále vyloučeny osoby, které jsou v pracovním či obdobném poměru k vyhlašovateli Soutěže a zároveň jsou organizačně zařazeni do oddělení Marketing společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. anebo jsou k takovým osobám ve vztahu osob blízkých. Totéž platí i pro zaměstnance oddělení Marketing společnosti Puma Czech Republic s.r.o.

3. Princip soutěže: Soutěžící vyplní na webových stránkách www.eonrodinnyfotbalek.cz formulář k soutěži, do nějž vyplní své kontaktní údaje (jméno a příjmení, e-mail, telefon) a uvede svou odpověď na soutěžní otázku.

Soutěžní otázka zní: Jak dlouhé jsou tkaničky v kopačce Tricks, které nosí Tomáš Rosický a Cesc Fabregas? Uveďte  součet délek tkaniček v jedné kopačce Tomáše Rosického a jedné kopačce Cesca Fabregase.

Soutěžící, který správně uhodne součet délek, vyhraje kopačky Tricks (dále jen jako „Cena“ nebo „výhra“)a velikost si sám určí. Kopačky dodá společnost Puma Czech Republic s.r.o. Pokud budou na konci Soutěže mít dva a více Soutěžících správně uhodnutý součet, vyhrává ten, který zaslal svou odpověď dříve. Pokud nikdo správnou délku netrefí přesně, vyhraje ten, kdo byl svou odpovědí nejblíže správné (příp.  pokud více Soutěžících uvede odpověď, která je nejblíže té správné, vyhraje ten z nich, který zaslal svou odpověď jako první ).

Výherce bude kontaktován prostřednictvím telefonu nebo uvedeného e-mailu maximálně týden po skončení soutěže a zároveň bude vyzván, aby uvedl velikost kopaček a adresu, na kterou mají být kopačky zaslány. Výherce bude některým z těchto způsobů informován pouze jednou a vyhlašovatel neodpovídá za nedoručení oznámení o výhře v případě změny, přeplnění či zrušení e-mailové adresy výherce, popř. změny či nedostupnosti telefonního čísla.

Jméno výherce bude také uvedeno na stránkách www.eonrodinnyfotbalek.cz.

5. Pokud s výhercem nebude nejpozději do 31.10.2016 dohodnuta velikost kopaček a adresa, na níž má být výhra zaslána nebo si výherce Cenu nepřevezme či ji odmítne převzít, popř. jeho zákonný zástupce u osob mladších 18ti let odmítne převzetí Ceny, Cena propadá vyhlašovateli Soutěže.

6. Soutěžící (resp. jeho zákonný zástupce) vyplněním formuláře uděluje vyhlašovateli Soutěže povolení se zveřejněním svého jména v souvislosti se Soutěží a případnou výhrou na stránkách www.eonrodinnyfotbalek.cz a v materiálech vydávaných oddělením Marketing společnosti E.ON Česká republika s.r.o.

7. E.ON Česká republika, s.r.o. jako vyhlašovatel této Soutěže si vyhrazuje právo pravidla Soutěže změnit, upravit nebo doplnit, včetně možnosti Soutěž kdykoli přerušit či zcela odvolat. Vyhlašovatel Soutěže si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této Soutěže.

8. Účastí v Soutěži Soutěžící (resp. jejich zákonní zástupci) udělují souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu uvedeném na soutěžním formuláři, tj. jméno, příjmení, telefon a e-mailová adresa a v případě výherce též adresa a velikost boty, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů). Souhlas se uděluje vyhlašovateli Soutěže pro účely této Soutěže. Souhlas se uděluje na období existence projektu E.ON Rodinný fotbálek. 

9. Současně berou soutěžící (resp. jejich zákonní zástupci) na vědomí následující skutečnosti: 

Osobní údaje bude prostřednictvím svých zaměstnanců zpracovávat přímo správce: 

společnost E.ON Česká republika, s.r.o. se sídlem České Budějovice, F.A.Gerstnera 2151/6, PSČ 370 49, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 15066, IČO 257 33 591,

a dále zpracovatelé pověření správcem, zejména pak osoby, které jsou součástí stejného koncernu jako vyhlašovatel Soutěže.

Zpracování osobních údajů bude probíhat automatizovaně, a to formou shromažďování a ukládání údajů do interní databáze, která bude přístupná pouze zpracovatelům a správci. Tato databáze bude využita pro účely realizace této Soutěže podle těchto pravidel. 

V uvedeném případě se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Jako subjekt údajů má Soutěžící na základě zákona o ochraně osobních údajů právo přístupu ke svým osobním údajům zpracovávaným správcem (tedy ve smyslu § 12 zákona právo na poskytnutí informace o účelu zpracování, rozsahu zpracovávaných osobních údajů a jejich zdroji, povaze zpracování a příjemci či příjemcích osobních údajů) a právo na jejich opravu. Dále má v případě, že zpracování jeho osobních údajů je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, právo požadovat od správce nebo zpracovatele vysvětlení a odstranění takto vzniklého stavu. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Pokud Soutěžícímu správce nebo zpracovatel nevyhověl, má Soutěžící právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. 

10. Nárok na výhru nelze vymáhat soudní cestou. Cenu nelze vyplatit v hotovosti nebo ji vyměnit za jiné plnění, na základě požadavku Soutěžícího. Vyhlašovatel Soutěže si vyhrazuje právo nahradit Cenu náhradním plněním v hodnotě původní Ceny. Vyhlašovatel Soutěže neodpovídá výherci za jakékoliv vady Ceny získané v Soutěži ani za jakoukoliv škodu, která případně výherci nebo třetí osobě vznikne v souvislosti s výhrou, zejména pak neodpovídá za jakékoli úrazy spojené s konzumací výhry.

11. Účast v Soutěži je dobrovolná a Soutěžící (resp. jeho zákonný zástupce) svou účastí vyjadřuje souhlas s těmito úplnými pravidly a také uděluje výše uvedený souhlas se zpracováním osobních údajů.

12. Tato pravidla a další informace týkající se Soutěže budou od 19.7.2016 zveřejněny na stránkách www.eonrodinnyfotbalek.cz a budou zde dostupné po celou dobu trvání Soutěže.

V Českých Budějovicích dne 19. 7. 2016

Zavřít menu