Pravidla soutěže - Vyhraj měření na přístroji InBody S10 od Health Tuning®!

Pravidla soutěže - Vyhraj měření na přístroji InBody S10 od Health Tuning®!

V rámci projektu E.ON Rodinný fotbálek jsme připravili nejen pro fotbalové fanoušky ve spolupráci s partnerem soutěže, společností Health Tuning®, jednorázovou soutěž o 10 voucherů Vyhraj měření na přístroji InBody S10 od Health Tuning®! Soutěž bude probíhat od 19. července 2016 do 30. září 2016 prostřednictvím formuláře na stránkách projektu. Deset výherců získá každý po jednom voucheru na měření.

Podrobná pravidla soutěže

1. Vyhlašovatelem soutěže Vyhraj měření na přístroji InBody S10 od Health Tuning® (dále jen „Soutěž“) je společnost E.ON Česká republika, s.r.o., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČO 25733591, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 15066.

2. Soutěže se může za níže uvedených podmínek zúčastnit každá fyzická osoba (dále jen „Soutěžící“). Soutěž bude probíhat v rámci projektu E.ON Rodinný fotbálek na webových stránkách www.eonrodinnyfotbalek.cz. Prostřednictvím formuláře budou Soutěžící uvádět počet hráčů klubů SKP České Budějovice a Malše Roudné, kteří v roce 2015 a v první polovině roku 2016 (tj. do 30.6.2016) prošli měřením na přístroji InBody S10. Skutečný počet hráčů vyhlašovateli Soutěže poskytla společnost Health Tuning®. Soutěžící není limitován věkem, ale v případě výhry Soutěžícího mladšího 18ti let musí s převzetím ceny souhlasit jeho zákonný zástupce (voucher bude zaslán Českou poštou). Každý Soutěžící se může Soutěže zúčastnit jen jednou. Ze Soutěže budou vyloučeni ti Soutěžící, kteří poruší tato pravidla, uvedou nesprávné, neúplné nebo zavádějící kontaktní údaje, nebo u kterých bude podezření z podvodného, spekulativního, účelového nebo nekalého jednání v Soutěži. Ze Soutěže jsou dále vyloučeny osoby, které jsou v pracovním či obdobném poměru k vyhlašovateli Soutěže a zároveň jsou organizačně zařazeni do oddělení Marketing společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. anebo jsou k takovým osobám ve vztahu osob blízkých.

3. Princip soutěže: Soutěžící vyplní na webových stránkách www.eonrodinnyfotbalek.cz formulář k soutěži, do nějž vyplní své kontaktní údaje (jméno a příjmení, e-mail, telefon) a uvede svou odpověď na soutěžní otázku. Soutěžní otázka zní: Kolik mladých fotbalistů SKP České Budějovice a Malše Roudné prošlo měřením na přístroji InBody S1 od Health Tuning®? Tato měření probíhala v roce 2015 a v první polovině roku 2016 (tj. do 30.6.2016).

Deset Soutěžících, jejichž odpovědi budou nejblíže správné odpovědi,  vyhraje voucher na měření na přístroji InBody S10 (dále jen jako „Cena“ nebo „výhra“). Termín a realizaci měření si Soutěžící domluví přímo se společností Health Tuning® (kontakt: leos.kubicek@coaching-experts.cz). Bude-li doručeno více odpovědí, u nichž bude absolutní hodnota rozdílu odpovědi Soutěžícího oproti správné odpovědi na soutěžní otázku stejná, přičemž se bude jednat o odpověď Soutěžícího, který by se měl stát výhercem desátého voucheru, bude rozhodující okamžik odeslání odpovědi, tzn. cenu získá ten, kdo zaslal svou odpověď v čase dříve.

Výherce bude kontaktován prostřednictvím telefonu nebo uvedeného e-mailu maximálně týden po skončení soutěže a zároveň bude vyzván, aby uvedl adresu, na kterou má být výhra zaslána. Každý výherce bude některým z těchto způsobů informován pouze jednou a vyhlašovatel neodpovídá za nedoručení oznámení o výhře v případě změny, přeplnění či zrušení e-mailové adresy výherce, popř. změny či nedostupnosti telefonního čísla. Jména výherců budou také uvedena na stránkách www.eonrodinnyfotbalek.cz.

5. Pokud s výhercem nebude nejpozději do 31.10.2016 dohodnuta adresa, na níž má být výhra zaslána nebo si výherce Cenu nepřevezme či ji odmítne převzít, popř. jeho zákonný zástupce u osob mladších 18ti let odmítne převzetí Ceny, Cena propadá vyhlašovateli Soutěže.

6. Soutěžící (resp. jeho zákonný zástupce) vyplněním formuláře uděluje vyhlašovateli Soutěže povolení se zveřejněním svého jména v souvislosti se Soutěží a případnou výhrou na stránkách www.eonrodinnyfotbalek.cz a v materiálech vydávaných oddělením Marketing společnosti E.ON Česká republika s.r.o.

7. E.ON Česká republika, s.r.o. jako vyhlašovatel této Soutěže si vyhrazuje právo pravidla Soutěže změnit, upravit nebo doplnit, včetně možnosti Soutěž kdykoli přerušit či zcela odvolat. Vyhlašovatel Soutěže si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této Soutěže.

8. Účastí v Soutěži Soutěžící (resp. jejich zákonní zástupci) udělují souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu uvedeném na jejich soutěžním kartěformuláři, tj. jméno, příjmení, adresa, telefon a e-mailová adresa a v případě výherce též adresa, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů). Souhlas se uděluje vyhlašovateli Soutěže pro účely této Soutěže. Souhlas se uděluje na období existence projektu E.ON Rodinný fotbálek. 

9. Současně berou soutěžící (resp. jejich zákonní zástupci) na vědomí následující skutečnosti: 

Osobní údaje bude prostřednictvím svých zaměstnanců zpracovávat přímo správce: 

společnost E.ON Česká republika, s.r.o. se sídlem České Budějovice, F.A.Gerstnera 2151/6, PSČ 370 49, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 15066, IČO 257 33 591,

a dále zpracovatelé pověření správcem, zejména pak osoby, které jsou součástí stejného koncernu jako vyhlašovatel Soutěže.

Zpracování osobních údajů bude probíhat automatizovaně, a to formou shromažďování a ukládání údajů do interní databáze, která bude přístupná pouze zpracovatelům a správci. Tato databáze bude využita pro účely realizace této Soutěže podle těchto pravidel. 

V uvedeném případě se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Jako subjekt údajů má Soutěžící na základě zákona o ochraně osobních údajů právo přístupu ke svým osobním údajům zpracovávaným správcem (tedy ve smyslu § 12 zákona právo na poskytnutí informace o účelu zpracování, rozsahu zpracovávaných osobních údajů a jejich zdroji, povaze zpracování a příjemci či příjemcích osobních údajů) a právo na jejich opravu. Dále má v případě, že zpracování jeho osobních údajů je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, právo požadovat od správce nebo zpracovatele vysvětlení a odstranění takto vzniklého stavu. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Pokud Soutěžícímu správce nebo zpracovatel nevyhověl, má Soutěžící právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. 

10. Nárok na výhru nelze vymáhat soudní cestou. Cenu nelze vyplatit v hotovosti nebo ji vyměnit za jiné plnění, na základě požadavku Soutěžícího. Vyhlašovatel Soutěže si vyhrazuje právo nahradit Cenu náhradním plněním v hodnotě původní Ceny. Vyhlašovatel Soutěže neodpovídá výherci za jakékoliv vady Ceny získané v Soutěži ani za jakoukoliv škodu, která případně výherci nebo třetí osobě vznikne v souvislosti s výhrou.

11. Účast v Soutěži je dobrovolná a Soutěžící (resp. jeho zákonný zástupce) svou účastí vyjadřuje souhlas s těmito úplnými pravidly a také uděluje výše uvedený souhlas se zpracováním osobních údajů.

12. Tato pravidla a další informace týkající se Soutěže budou od 18.7.2016 zveřejněny na stránkách www.eonrodinnyfotbalek.cz a budou zde dostupné po celou dobu trvání Soutěže.

V Českých Budějovicích dne 18. 7. 2016

Zavřít menu