Pravidla soutěže - Vyhraj víkendovou výpůjčku Škody Octavie na CNG!

Pravidla soutěže - Vyhraj víkendovou výpůjčku Škody Octavie na CNG!

Vyhraj víkendovou výpůjčku Škody Octavie na CNG!

V rámci projektu E.ON Rodinný fotbálek jsme připravili nejen pro fotbalové fanoušky jednorázovou soutěž Vyhraj víkendovou výpůjčku Škody Octavie na CNG! Soutěž bude probíhat od 19. července 2016 do 30. září 2016 prostřednictvím formuláře na stránkách projektu.

1. Vyhlašovatelem soutěže Vyhraj víkendovou zápůjčku Škody Octavie na CNG (dále jen „Soutěž“) je společnost E.ON Česká republika, s.r.o., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČO 25733591, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 15066.

2. Soutěže se může za níže uvedených podmínek zúčastnit každá fyzická osoba (dále jen „Soutěžící“). Soutěž bude probíhat v rámci projektu E.ON Rodinný fotbálek na webových stránkách www.eonrodinnyfotbalek.cz. Prostřednictvím formuláře budou Soutěžící uvádět počet plnících stanic na CNG, které k 30. září 2016  bude provozovat společnost E.ON Energie, a.s., IČO 260 78 201.

Soutěžící musí k 30. září 2016 dovršit věk 18 let a musí vlastnit řidičský průkaz skupiny B. Každý Soutěžící se může Soutěže zúčastnit jen jednou. Ze Soutěže budou vyloučeni ti Soutěžící, kteří poruší tato pravidla, uvedou nesprávné, neúplné nebo zavádějící kontaktní údaje, nebo u kterých bude podezření z podvodného, spekulativního, účelového nebo nekalého jednání v Soutěži. Ze Soutěže jsou dále vyloučeny osoby, které jsou v pracovním či obdobném poměru k vyhlašovateli Soutěže a zároveň jsou organizačně zařazeni do oddělení Marketing společnosti E.ON Česká republika, s.r.o., společnost E.ON Energie, a.s. a oddělení Logistiky E.ON Česká republika, s.r.o. anebo jsou k takovým osobám ve vztahu osob blízkých.

3. Princip soutěže: Soutěžící vyplní na webových stránkách www.eonrodinnyfotbalek.cz formulář k soutěži, do nějž vyplní své kontaktní údaje (jméno a příjmení, e-mail, telefon) a uvede svou odpověď na soutěžní otázku.

Soutěžní otázka zní: Kolik CNG plnících stanic bude provozovat společnost E.ON Energie, a.s. k 30. září 2016?

Soutěžící, který správně uvede odpověď na soutěžní otázku, vyhraje voucher na víkendovou výpůjčku Škody Octavie na CNG. Výpůjčka bude realizována po domluvě se specialistou na CNG, panem Petrem Hrubým ze společnosti E.ON Energie, a.s.(mail: petr.hruby@eon.cz). Pokud bude na konci Soutěže doručena více jak jedna správná odpověď, vyhrává ten Soutěžící, který odeslal svou  odpověď jako první. Pokud ani jeden Soutěžící správně neodpoví, výhra propadá vyhlašovateli Soutěže.

Výherce bude kontaktován prostřednictvím telefonu nebo uvedeného e-mailu maximálně týden po skončení soutěže. Výherce bude některým z těchto způsobů informován pouze jednou a vyhlašovatel neodpovídá za nedoručení oznámení o výhře v případě změny, přeplnění či zrušení e-mailové adresy výherce, popř. změny či nedostupnosti telefonního čísla. Jeho jméno bude také uvedeno na stránkách www.eonrodinnyfotbalek.cz.

5. Pokud si výherce Cenu nepřevezme, odmítne ji převzít nebo ji nevyužije nejpozději do 31.10.2016, propadá vyhlašovateli Soutěže.

6. Soutěžící vyplněním formuláře uděluje vyhlašovateli Soutěže povolení se zveřejněním svého jména v souvislosti se Soutěží a případnou výhrou na stránkách www.eonrodinnyfotbalek.cz a v materiálech vydávaných oddělením Marketing společnosti E.ON Česká republika s.r.o.

7. E.ON Česká republika, s.r.o. jako vyhlašovatel této Soutěže si vyhrazuje právo pravidla Soutěže změnit, upravit nebo doplnit, včetně možnosti Soutěž kdykoli přerušit či zcela odvolat. Vyhlašovatel Soutěže si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této Soutěže.

8. Účastí v Soutěži Soutěžící udělují souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu uvedeném na soutěžním formuláři, tj. jméno, příjmení telefon a e-mailová adresa, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů). Souhlas se uděluje vyhlašovateli Soutěže pro účely této Soutěže. Souhlas se uděluje na období existence projektu E.ON Rodinný fotbálek. 

9. Současně berou soutěžící na vědomí následující skutečnosti: 

Osobní údaje bude prostřednictvím svých zaměstnanců zpracovávat přímo správce: 

společnost E.ON Česká republika, s.r.o. se sídlem České Budějovice, F.A.Gerstnera 2151/6, PSČ 370 49, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 15066, IČO 257 33 591,

a dále zpracovatelé pověření správcem, zejména pak osoby, které jsou součástí stejného koncernu jako vyhlašovatel Soutěže.

Zpracování osobních údajů bude probíhat automatizovaně, a to formou shromažďování a ukládání údajů do interní databáze, která bude přístupná pouze zpracovatelům a správci. Tato databáze bude využita pro účely realizace této Soutěže podle těchto pravidel. 

V uvedeném případě se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Jako subjekt údajů má Soutěžící na základě zákona o ochraně osobních údajů právo přístupu ke svým osobním údajům zpracovávaným správcem (tedy ve smyslu § 12 zákona právo na poskytnutí informace o účelu zpracování, rozsahu zpracovávaných osobních údajů a jejich zdroji, povaze zpracování a příjemci či příjemcích osobních údajů) a právo na jejich opravu. Dále má v případě, že zpracování jeho osobních údajů je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, právo požadovat od správce nebo zpracovatele vysvětlení a odstranění takto vzniklého stavu. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Pokud Soutěžícímu správce nebo zpracovatel nevyhověl, má Soutěžící právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. 

10. Nárok na výhru nelze vymáhat soudní cestou. Cenu nelze vyplatit v hotovosti nebo ji vyměnit za jiné plnění, na základě požadavku Soutěžícího. Vyhlašovatel Soutěže si vyhrazuje právo nahradit Cenu náhradním plněním v hodnotě původní Ceny. Vyhlašovatel Soutěže neodpovídá výherci za jakékoliv vady Ceny získané v Soutěži ani za jakoukoliv škodu, která případně výherci nebo třetí osobě vznikne v souvislosti s výhrou, zejména pak neodpovídá za jakékoli úrazy spojené s konzumací výhry.

11. Účast v Soutěži je dobrovolná a Soutěžící svou účastí vyjadřuje souhlas s těmito úplnými pravidly a také uděluje výše uvedený souhlas se zpracováním osobních údajů.

12. Tato pravidla a další informace týkající se Soutěže budou od 18.7.2016 zveřejněny na stránkách www.eonrodinnyfotbalek.cz a budou zde dostupné po celou dobu trvání Soutěže.

V Českých Budějovicích dne 18. 7. 2016

Zavřít menu